ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2506
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512
งบประมาณ : 253,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 253,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,640,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 950,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 443,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 89,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 153,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเพาะชำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 12,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชุมชน(ราฎร์อุทิศ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารผลิตน้ำดื่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..