ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง
13 พ.ค. 62 เปิดเตรียมการ
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3
วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า/ชุดขาว นายศรัญญู อะมะมูล และคณะครู
29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือไทย
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)/ชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด นายศรัญญู อะมะมูล และคณะครู
07 มิ.ย. 61 ไหว้ครู
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)/ชุดนักเรียน นางสุปราณี ส่งให้ และคณะครู