ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

                    “เน้นวิชาการ  สานคุณธรรม  ภูมิปัญญาเลิศล้ำ  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ (MISSION)

                   1.สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น

                    2. นักเรียนมีคุณธรรม

                    3. นักเรียนภาคภูมิใจ  รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่งตน

                    4. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาการเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย/เป้าประสงค์

                    นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

                   มีการบริหารจัดการแบบ PDCA

กลยุทธ์

                   1.   สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

                   2.   พัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

                   3.   สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

                   4.   เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   5.   ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง

คำขวัญโรงเรียน

มีคุณธรรม  นำความรู้

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สืบสานวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทองม้วนอร่อยลิ้น  นาฏศิลป์เด่นดัง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

แต่งกายถูกระเบียบ  เพียบพร้อมมารยาท

อักษรย่อของโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

..ร.

ปรัชญา

               “นักเรียนก้าวสู่โลกกว้าง  ด้วยความภาคภูมิใจ

สีประจำโรงเรียน            

ขาว แดง