ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

                    1.   จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

                                2.   จัดการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย

                                3.   จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการปฏิบัติจริงสอดแทรกคุณธรรม

                                4.   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง