ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชบ้านกง

เราบ้านกงถิ่นลือนามความเกรียงไกร      มีสายใยเชื่อมสัมพันธ์รักกันน้องพี่
คุณธรรมที่เลิศล้ำสามัคคี                    เราน้องพี่ร่วมช่วยกันให้มั่นคง
จะส่งเสริมและยึดมั่นให้การศึกษา          จะใฝ่หาคุณธรรมสำคัญยิ่งใหญ่
มีความรักสมัครสมานสานดวงใจ           ดำรงค์ไ้ว้ให้คงอยู่คู่บ้านกง
เราบ้านกงรวมหัวใจในวันนี้                  เราบ้านกงมุ่งศักดิ์ศรีที่สูงส่ง
เราบ้านกงจะขอย้ำเจตจำนงค์               เราบ้านกงจะซื่อตรงคงความดี
จะส่งเสริมและยึดมั่นให้การศึกษา          จะใฝ่หาคุณธรรมสำคัญยิ่งใหญ่
มีความรักสมัครสมานสานดวงใจ           ดำรงค์ไว้ให้คงอยู่คู่บ้านกง