ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ระดับอนุบาลปีที่ 1 -2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ระดับมัํธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 - 3