ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
การประกวดระเบียบแถวและเดินสวนสนาม

งานชุมนุมลูกเสือ ๔ ภาค(ภาคเหนือ)