ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ รายปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ช้ั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ช้ั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ป.1

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ป.2

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ป.3

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ป.4

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ป.5

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ป.6

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ม.1

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ม.2

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ม.3