ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ภาคภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช แสงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูร เงินทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางกานดา คำมา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 - 2515