ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอารี แสงเงิน
ครู คศ.3

นางสาวปาลิดา ขลิบผา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0