ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์
ครู คศ.3

นางสว่าง แสนศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางวาสนา แสงเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0