ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภูวนาถ เฟื่องฟุ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอุเทน ทิพวัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกรรณิกา บัวงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0