ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปัทมาวดี นวลทรง
ครู คศ.3