ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนพิเศษ

นายประทีป สีดานุช
ครูพี่เลี้ยง