ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุปรานี ส่งให้
ครู คศ.3

นางนันทพร แก้วแท้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายศรัญญู อะมะมูล
ครู คศ.1