ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภฤกษ์ ปานจู
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองโปรย นกศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูรณ์รัตน์ ต้นประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ลิ้มศิริตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงค์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย น้อยอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุจิตธรรมสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ ลิ้มศิริตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายชวนินทร์ เพมะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย พวงเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ์ สุทธิวิลัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งแสง พงษ์ปรีชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสม เจริญศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช แสงเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ